Saturday, May 30, 2009

tahukah anda lhb. December1962

DEWAN RA' AYAT YAM PERTAMA
FFJJSEKUT UAN TANAH.MELAYU
Penggal Keempat
ATORAN URUSAN NESHUARAT
Hari Sabtu, lhb. December, 1962 Pukul 10.00 pagi.
No. 18 58
ATORAN URUSAN MESHUARb.T DAN FEMBERITAHU USUL2
1. (DR.35/62) Rang Undang2 Perbekalan - Sambongaa perbahathan mengenai Masaalah,
"Bahawa Rang Undang2 ini di-bachakan kali yang kedua sekarang"
(28hb. November, 1962).
2. Anggaran Belanja Pembangunan, 1963 (Cad. 43 tahun 1962 ) di-sambong
sa-mula perbinchangan-rya dalam perengkat Jawatan-Kuasa
sa-buah2 Majlis (30hb. November, 1962).
3. Tuan Hail Hasan Adli bin Hail Arshad akan menchadangkan:
Majlis ini memutuskan bahawa hend ak-lah di-rakamkan dalam Perlembagaan
Persekutuan is-itu negeri Persekutuan Tanah Melayu ini ia-lah di-punyai oleh
bangsa Melayu.
4. Enche' V. David akan menchadangkan:
Memandang kapada perasaan tidak puss hati di-kalangan polis2 biasa yang
terbit daripada nilai perdapatan mereka sekarang dan daripada harapan2 naik
pangkat, maka Majlis ini mengambil ketetapan bahawa sa -buah Jawatan-Kuasa hendak--
fah di-lantek oleh Kerajaan bagi menyiasat masaalah ini dengan sa-penoh-nya.
5. Eache' V. Da yid akan menchadengkan:
Memandang kapada perasaan tidak puas Kati di-kalangan Pekerja2 Gaji
Hari Kerajaan yang terbit daripada nilai pendapatan mereka sekarang , maka Majlis
ini mengambil ketetapan bahawa sa-buah Jawatan-Kuasa hendak-lah di-lantek oleh
Kerajaan bagi menyiasat masaalah ini dengan sa-penoh-nya.
RISIJ,AT2 YANG DI-BAWA KA DALAM NESHUARAT
1262 Tarikh di-bawa
ST. 57 Penyata Tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka Persekutuan 30hb. Nov.,1962
Tanah Melayu bagi tahun 1960.
ST. 58 Penyata Tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka Persekutuan
Tanah Melayu bagi tahun 1961.

No comments: